Header image

Nieuwe aanpak toegang jeugdhulp in Doetinchem

DOETINCHEM - Het college van b&w is blij met de resultaten van de pilots jeugd in (delen) van Doetinchem en stelt de raad voor één van de pilots verder in Doetinchem uit te rollen. Dit om jeugd met problemen of jeugd die extra hulp nodig heeft in Doetinchem sneller en adequater te kunnen (blijven) helpen. Het is van groot belang dat jeugd in Doetinchem in veiligheid goed kan ontwikkelen en zo normaal mogelijk kan opgroeien.

 

Sinds het najaar van 2016 lopen er in Doetinchem twee pilots op het gebied van toegang tot jeugdhulp. Dit omdat er binnen de groep jeugd met problemen of stoornissen veel aandacht wordt besteed aan een goede, integrale aanpak voor de jongere en zijn/haar gezin. De jeugd ontwikkelt snel en het is van groot belang dat hulpverlening ook snel op gang kan komen en de werkwijze niet onnodig vertraagt. Snel, adequaat en integraal Beide pilots binnen de jeugdhulpverlening hadden als doel: sneller, adequater, meer integrale aanpak voor jeugdigen met problemen of hulpvragen en hun gezin. Pilot 1 richtte zich vooral op samenwerking tussen bestaande functies (Buurtcoach en Consulent Zorgplein) binnen heel Doetinchem. Pilot 2 ging daarbij nog wat verder en creëerde een nieuwe functie: De jeugd- en gezinswerker.

 

Deze jeugd- en gezinswerker heeft zelfstandig de integrale verantwoordelijkheid voor gezinnen met complexe problematiek. Deze pilot werd gedraaid in de wijken Noord en Centrum. Vaste werkwijze in heel Doetinchem De pilots zijn inmiddels geëvalueerd en mogen succesvol genoemd worden: Vooral de duidelijkheid door een vast aanspreekpunt, het snel samen kunnen beslissen aan de keukentafel en de betere samenwerking tussen de diverse instanties werden positief beoordeeld. De pilot met de jeugd- en gezinswerker (pilot 2) heeft daarbij laten zien dat het verenigen van specialisme jeugd met een gezinsaanpak erg goed werkt. Zowel voor de ouders als voor de jeugdige zelf. Het biedt de mogelijkheid tot ondersteuning, gezinsbenadering en snel kunnen doorpakken bij de besluitvorming rondom de hulp/ondersteuning. Het college van b&w stelt de raad nu voor deze succesvolle pilot in de toekomst als vaste werkwijze in te zetten in heel Doetinchem. Ander nieuws