Header image

Besluiten Gemeenteraad Winterswijk

WINTERSWIJK – De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 24 en donderdag 26 oktober de volgende besluiten genomen.

 

 

Raad stemt unaniem in met deelname aan project Village Deals van VNG

De gemeente Winterswijk gaat meedoen aan het proefproject Village Deals van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit project is opgezet om te komen tot vernieuwingen binnen het sociaal domein. In het kader van dit project wil de gemeente Winterswijk een geïntegreerd aanbod ontwikkelen voor mensen die zijn aangewezen op werken in een beschutte omgeving. Dit kunnen mensen zijn met een Wmo-indicatie dagbesteding of mensen die zijn aangewezen op deze vorm van werken op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of Participatiewet. De VNG biedt met hulp van bureau Radar Advies een jaar lang begeleiding bij het opzetten van de Village Deal, een leertraject binnen de gemeente en uitwisseling van kennis en ervaringen met de elf andere deelnemende gemeenten.

 

Raad stelt Programmabegroting 2018-2021 unaniem vast

 

In de raadsvergadering van 24 en 26 oktober stond de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021 centraal. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een structureel sluitende begroting aangeboden.

 

 

Elke raadsfractie gaf tijdens de begrotingsbehandeling zijn visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties en amendementen (richtingen en wijzigingsvoorstellen) ingediend:

  • De SP diende een motie in waarin het college werd gevraagd een model uit te werken voor een buurt- en buurtschapsbudget om inwoners meer invloed en zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving. In de raad werd afgesproken dit idee te bespreken in de raadswerkgroep burgerparticipatie. De SP trok de motie daarna in.
  • Het CDA diende een motie waarin het college werd verzocht het initiatief te nemen tot een voorlichtingscampagne over alcohol- en drugsgebruik voor kinderen in groep 8 van de basisschool waarbij ook de ouders worden betrokken. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.
  • De PvdA diende een motie in waarin het college werd gevraagd te onderzoeken welke juridische, beleidsmatige en financiële mogelijkheden er zijn om een beloning te verstrekken voor mensen die de bijstand verlaten voor een (al dan niet tijdelijke) baan, bijvoorbeeld door het inzetten van een werktoelage. Het college wordt verzocht uiterlijk voor het einde van het eerste kwartaal 2018 met een voorstel naar de raad te komen. Deze motie werd met 14 stemmen voor (PvdA, CDA, VVD, SP, D66) en 5 stemmen tegen (WB) aangenomen.
  • PvdA en SP dienden samen een motie in waarin het college werd gevraagd te onderzoeken of de gemeente het eigen risico (maximaal 385 euro per jaar) kan vergoeden voor inwoners met een laag inkomen die hoge zorgkosten hebben. Deze motie werd met 14 stemmen tegen (WB, CDA, VVD, D66) en 5 stemmen voor (PvdA, SP) verworpen.
  • De motie van de SP om de motie van 27 oktober 2016 over de introductie van een cultuurstrippenkaart voor inwoners met een laag inkomen alsnog uit te voeren werd verworpen met 14 stemmen tegen (WB, CDA, VVD, D66)  en 5 stemmen voor (SP, PvdA).
  • D66 diende een motie in waarin het college werd verzocht om de gemeente Winterswijk indien mogelijk te laten aansluiten bij landelijke proefprojecten met legale wietteelt. De proefprojecten zijn bedoeld om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van de cannabis die in coffeeshops wordt verkocht en na te gaan of de criminaliteit door de legale teelt afneemt. D66 wil ook dat het college verkent of er binnen de regio Achterhoek draagvlak bestaat om in gezamenlijkheid deel te nemen aan het experiment. Deze motie werd met 15 stemmen voor (D66, WB, VVD, PvdA, SP) en 4 tegen (CDA) aangenomen.
  • Alle raadsfracties (VVD, WB, CDA, PvdA, SP, D66) dienden gezamenlijk een amendement in op programma 10 (maatschappelijke participatie & zorg) van de programmabegroting. Stichting Hart4Winterswijk wordt over 2018 en 2019 een incidentele bijdrage toegekend van 5.000 euro per jaar voor het beheer en onderhoud van de huidige AED’s van de Stichting Hart4Winterswijk en voor uitbreiding van het aantal AED’s tot tenminste 20. Daarbij wordt jaarlijks toegezien op de financiële exploitatie van de stichting. Als voorwaarde toont de stichting aan dat het onderhoud van de AED’s volgens de normen van de leverancier wordt uitgevoerd door de vrijwilligers. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of en op welke wijze het mogelijk is dat de Stichting Hart4Winterswijk ook het onderhoud van de AED’s overneemt van de gemeente, zodra het contract met Hartveilig wonen eindigt. Na een positieve evaluatie in 2019 van de doelstellingen van de Stichting Hart4Winterswijk, het realiseren van de 6 minutenzones en meer burgerhulpverleners binnen de bebouwde kom, wordt besloten of de bijdrage van 5.000 euro per jaar aan de stichting vanaf 2020 structureel wordt toegekend. Dit amendement werd unaniem aangenomen.
  • D66 en VDD dienden een amendement in op programma 9 (sport) om de afdracht van sportverenigingen van 20 euro per actief verenigingslid aan de gemeente de komende jaren af te bouwen. Tijdens een schorsing van de raadsvergadering werd het amendement als volgt gewijzigd: “Het college maakt afspraken met de werkgroep sport over de tegenprestatie voor het verlagen van de bijdrage van de sportverenigingen als bijdrage aan een gezond en vitaal winterswijk. De gevraagde bijdrage van sportverenigingen wordt vervolgens de komende jaren afgebouwd. In 2018 wordt de bijdrage verlaagd naar 50% (63.210 euro), in 2019 wordt de bijdrage verlaagd naar 25%o (91.605 euro) en vanaf 2020 vervalt de bijdrage.” Het gewijzigde amendement werd met 17 stemmen voor aangenomen. Twee raadsleden onthielden zich van stemming.

 

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de gemeenteraad de Programmabegroting 2018-2021 unaniem vast.

 

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.Ander nieuws